กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดที่สำคัญ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม
และรวมกฎหมายยาเสพติด(ฉบับปรับปรุงใหม่) ได้แก่

สรุปผลและความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๔๔๕ - ๒๕๔๖

 1. กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ฉบันที่ ๓ (แก้ไข) พ.ศ. ๒๕๔๓
  2. พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
  3. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 2. กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย และเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
  1. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
  2. พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
  3. พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
  4. พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
  5. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 3. กฎหมายว่าด้วยมาตรการเฉพาะด้าน
  1. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
  2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 4. ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและ
   เงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๗ ที่แก้ไขใหม่(พ.ศ.๒๕๔๖)
     (๑๙ มี.ค.๒๕๔๖)
  2. การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
  3. จับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
  4. ประสานงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
  5. ป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  6. ระเบียบ คตส.ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปราม ฯ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2546 
 5. รวมกฎหมายยาเสพติด (ฉบับปรับปรุงใหม่)    
  1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
  4. พ.ร.บ.มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
  5. พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธฺ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
  6. พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
  7. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
  8. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  9. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
  10. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
  11. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
  12. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
  13. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
  14. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๔๗๒
  15. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  16. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
  17. ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือราชการอื่นๆ

พิเศษ  คำวินิจฉัย ๒๖/๒๕๔๖ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี พ.ร.บ.ในการปราบปรามผู้กระทำความผิด ฯ

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓

หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th/