การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA 

PMQA  ปี 2554

เอกสารประชุม วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

PMQA  ปี 2553

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
แผนความเสี่ยงจังหวัดตรัง    
คู่มือความเสี่ยงจังหวัดตรัง    
ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ผู้มีส่วนเสีย    
การบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรม    
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน     ด่วน !!
ค่าคะแนนเฉลี่ย    ด่วน !!
พันธกิจ    ด่วน !!
ข้อมูล PMQA (บรรยาย ณ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2553)    
SP 5 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์    
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
SP 5 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์    
แบบฟอร์มการตรวจสอบ (check list) การดำเนินงานตามประเด็นของหมวด 1-7    
การเขียนหมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กรขององค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตอนที่3   
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตอนที่ 2    
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตอนที่ 1  

PMQA  ปี 2552

แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์กร   
แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการฯ  
คู่มือ PMQA_2552   
เอกสารบรรยาย PMQA (25 มี.ค.52)   
เอกสารบรรยาย PMQA (9 มี.ค.52)    
เอกสารบรรยาย PMQA (21-22 ก.ย.52) ส่วนราชการ/อบท   

PMQA  ปี 2551

PMQA  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
คู่มือการประเมิน PMQA หมวด 1 และหมวด 4   
รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญ 
รายงานผลการดำเนินการ หมวด 1 
รายงานผลการดำเนินการ หมวด 4 

PMQA  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการประเมินผล PMQA  หมวด 1 หมวด 3 และหมวด 6  
รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญ 
รายงานผลการดำเนินการ หมวด 1 
รายงานผลการดำเนินการ หมวด 3 
รายงานผลการดำเนินการ หมวด 6 

เอกสารบรรยาย PMQA (12 มี.ค.51) 
เอกสารประชุมประจำเดือน PMQA  (29 พ.ค. 2551) 
โปรแกรมประมวลผลคะแนน PMQA_51
 

ฟอร์มการตอบคำถาม PMQA_51

หมวด 1 หมวด 2

ข้อ 1

ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9
ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12
หมวด 3 หมวด 4
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9
ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 10
หมวด 5 หมวด 6
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9
ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12
ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15
ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18
ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21

หมวด 7

หมวด P

แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม 1