ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
กระทรวงมหาดไทย  (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)

ลำดับที่

ส่วนราชการ/สถานที่ตั้ง

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน ที่บ้าน มือถือ

1.

ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น 2)
ถ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายอานนท์  มนัสวานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

0 7521 8333

0 7521 8011

08 1895 8608
08 9203 0411

2.

นายสุรพล   วิชัยดิษฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
0 7522 0015 0 7521 1978 08 1787 5747

3.

นายธำรงค์   เจริญกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
0 7521 1977 0 7521 8140 08 1541 9925

4.

ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น 3)  
ถ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายอรชุณห์  นุ้ยบ้านด่าน
ปลัดจังหวัดตรัง
0 7521 8227 0 7521 8144 08 9973 9817 

5.

สำนักงานจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น 2)
ถ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายสายัณห์  อินทรภักดิ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง
0 7521 6018 0 7521 1478 08 9203 4150

6.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น 3)
ถ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายผิน   แก้วประเทือง
พัฒนาการจังหวัดตรัง
0 7521 8267 0 7521 2843 08 4874 0612

7.

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000
นายเสน่ห์   ประจบ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

0 7550 1079

0 7521 8345

08 1956 2800

8.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายมเหศวร  ภักดีคง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

0 7521 1262

 

0 81979 5335